Dịch vụ Chi phí
BASIC PRO VIP
Khách hàng nhận được Chi phí Khách hàng nhận được Chi phí Khách hàng nhận được Chi phí
Đồng phục – 1 mẫu demo

– Sản phẩm khách hàng nhận được

1000.000 – 2 mẫu demo

– Sản phẩm khách hàng nhận được

1.300.000 -3 mẫu demo

– Sản phẩm khách hàng nhận được

1.600.000